தமிழர்கள் ஸ்ரீலங்காவின் புதிய அரசியலமைப்பை நிராகரிக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் அமெரிக்கா நெம்புகோலை இழந்துவிடும்.

 In
Recent Posts